Faculty


B. Pharn
Name Designation Qualification
Dr. Sanjay Jain Principal Ph.D.
Dr. Pritesh Paliwal Professor Phd., M.Pharm
Dr. Rakesh Patel Associate Professor Ph.D., M.Pharm
Dr. Mahaveer Chhajed Associate Professor M.Pharm.
Mr. Nirmal Dongre Associate Professor M.Pharm
Mr. Darshan Jamindar Associate Professor M.Pharm.
Mr. Nadeem Farooqui Associate Professor M.Pharm.
Mr. Sumeet Prachand Associate Professor M.Pharm.
Mr. Hemant Khambete Asst. Professor M.Pharm.
Ms. Nayany Sharma Asst. Professor M.Pharm
Ms. Neha Kamalpuria Assistant Professor M.Pharm.
Mr. Ritesh Patel Asst. Professor M.Pharm.
Ms. Apoorva Gupta Asst. Professor M.Pharm.
Mr. Jacky Dumbwani Asst. Professor. M.Pharm.
Mr. Sandip Patil Asst. Professor M.S.E
Ms. Sneha Sharma Asst. Professor. M.Pharm.
Ms. Pragya Parimita Asst. Professor MCA
Ms. Mahima Haihaywanshi Asst. Professor M.Pharm.
Ms. Sheetal Trivedi Asst. Professor M.Pharm.
D.Pharm
Name Designation Qualification
Prof. Umesh Parekh Principal M.Pharm.
Mr. Gaurav Agrawal Assistant Professor B. Pharm
Ms. Priya Mahajan Assistant Professor B. Pharm
Ms. Komal Mahajan Assistant Professor B. Pharm
Ms. Deepika Bhawsar Assistant Professor B. Pharm